Vorlesungsplanung (university course scheduling)

Spezialfall der allgemeinen Stundenplanung mit fester Zuordnung von Kursen zu Dozenten

\(\large (\text{UCSP})~~\left\{~~ \begin{align*} & \text{Min.} && \bar{t} \\ & \text{u. d. N.} && \sum_{t=1}^T y_{jt}=p_j && (j\in J)\\ & && \sum_{j\in J}a_{ij}y_{jt} \le 1 && (i\in I;~t=1, \ldots, T) \\ & && y_{jt}+y_{j't} \le 1 && (j, j'\in J:j\neq j';~k(j)=k(j');~t=1, \ldots, T)\\ & && \bar{t} \ge t\,y_{jt} && (j\in J;~t=1, \ldots, T)\\ & && y_{jt}\in\{0, 1\} && (j\in J;~t=1, \ldots, T) \end{align*}\right. \)
\(a_{ij}\)\(=1\), falls Studiengangsemester \(i\) Kurs \(j\) besucht, \(=0\), sonst
\(I\)Menge der Studiengangsemester \(i\)
\(J\)Menge der Kurse \(j\)
\(K\)Menge der Dozenten \(k\)
\(k(j)\)Dozent \(k\), der Kurs \(j\) unterrichtet
\(p_j\)Umfang des Kurses \(j\) in Zeitblöcken
\(T\)Anzahl an Zeitblöcken \(t\)
\(\bar{t}\)Benötigte Anzahl an Zeitblöcken \(t\)
\(\ast\)\(y_{jt}\in\{0, 1\}\)\(=1\), falls Kurs \(j\) in Zeitblock \(t\) stattfindet, \(=0\), sonst